ba-bain tona katak iha 12 Nov kalan sempre sunu lilin, maibe iha kalan nee difrente oituan, la iha sunu roda iha luron, ida-idak sunu iha nia uma oin deit hodi halimar BINGO, sorte diak manan selae .....hehehe tinan kotuk 12 Novembro lao uniko liu, grupa ka gang husi bairo nebe odio malu no sempre tuda malu derepenti hakuak malu no dame malu. fiar katak espirito 12 Novembro nian bele hadame Povu Timor Leste nebe fahe malu tan deit ema beik sira nia hahalok nebe la iha responsabilidade. ita reza atu espirito 12 Novembro nee bele halo hamutuk fali joventude nebe durante nee sai hanesan Joventuda bele halakon tiha hahalok nee no buka Dame no Paz deit. ita husu atu virus Dame nian hadaet dame ba ema hotu liu-liu foin sae Timor.

0 comments