PR halao tratamento iha Australia

Presidente Republica halao tratamento iha Australia tamba hetan tiru durante tiru teio ida akontese iha residensia PR Metiaut Segunda feira dader. PR hetan tiru iha nia kabun no liman sorin hateten PM Xanana Gusmao iha konferensia Imprenssa iha Palacio do Guverno segunda feira nee. Nudar Xanana Alfredo Reinado ho nia grupo mak asalto residensia PR. Alfredo Reinado rasik hamutuk ho nia eskolto ida mate kedas iha fatin akontesimento tiro teiro nee.
Iha visita ida ba Maliana hodi Inagura centro Saude foun Maliana Iha Sabado nee ema deskonesidu mos bloqeia estrada ba viagem Ramos Horta nian. FSI hola medidas hodi tula PR ho helikoptru mai Dili.
Radio Timor Leste nia noticia segunda feira nee fosai Primeiro Ministro Xanana Gusmao afirma katak, kanek nebe Presidente da Republika nebe hetan iha parte Liman sorin no kabun tamba tiru husi Alfredo Reinado Alves ho nia grupo. Casu ne’e akontese tuku Nen liu minutu Sanulu Resin Lima dadersan iha rezidencia Presidente nia iha Metiaut Dili wainhira Presidente nebe halo hela eserzicio dader fila ba nia recidencia tamba rona kilat tarutu, iha nebe Alfredo Reinado ho nia grupo nebe ba ho kareta Rua no kompleto ho armas halao ataqe iha presidente nia residencia.
Xanana Gusmao afirma katak, Presidente nebe halo ona operasun durante oras Rua nia laran oras ne’e nia kondisaun hahu estavel maibe sei iha amnestia geral tamba ne’e seidauk bele koalia. Presidente da Republika iha Tuku Tolu lorokraik ne’e, desloka ona ba Australia ho Aviao Militar FSI nia hodi kontinua nia tratamento. Xanana Gusmao konsidera, ataque nebe refere planeada tamba petisionarius sira halo ataque hasoru Primeiro Ministro encunato Grupo Alfredo Reinado halo ataque hasoru Presidente, iha loron nebe hanesan.

Noticia seluk RTL nebe relasiona mos katak Estado grave atentado :
Estado Timor Leste konsidera akontese nebe mosu hanesan grave atendato ba estado de Direito Demokratiku. Tamba asaun tiru nebé grupo armado halo laos hasoru indivudo maibe hasoru Presidente da Republika no Primeiro Ministro.Primeiro Ministro - Xanana Gusmão deklara questaun ne’e liu husi mensagem estado Segunda-feira ne’e. Xanana Gusmao hateten, ba oin estado sei la premite husi grupo oi-oin inklui grupo armado nebe tenta hamonu estado no estado mos sei hasai medidas atu redus sidadaun nia movimento tamba estado iha responsabilidade atu fo garantia siguransa ba povo tomak. Xanana Gusmao reforsa katak, governo sei koordena ho orgaun soberano seluk atu bele foti medida hasoru atentado ne’e. Ho akontesemnto ne’e Chefe governo husu ba populasaun atu tur hakmatek liu-liu iha tempo kalan, hodi cumpre ordem no atuasaun nebe parte siguransa halo. Xanana Gusmao sublinha katak, maske estado hetan ataque cobarde, estado sei continua kontrola situasaun. Tuir Xanana Gusmao, atu liberdade ho direitu bele ezerce ho diak estado iha loron hirak tuir mai sei esforsu atu resolve problema grupo armado nebe iha hodi husu nafatin kontribuasaun husi povo tomak.

0 comments