Buka Servisu ga Belun ?

hai kolega sira hakarak buka servisu iha TL, hare deit informasaun iha http://serbisu-buylocaltimorleste.blogspot.com/
Serbisu Iha Timor-Leste / Jobs in Timor-Leste
Ema hot-hotu bele uza blog ida ne'e atu hare Vaga Serbisu iha Timor-Leste no atu buka informasaun kona ba serbisu iha Timor-Leste laran e liur.

0 comments