Moras ka moras

hehehehehe komik fali eh....moras mais hamnasa, moras ka moras ? Arquido Rogeiro Lobato ex. ministro interior RDTL tenki ba halo tratamento iha rai liu, (Malazia red) tamba moras...mais iha aviaun laran nia hamnasa hanesan buat ida la kona....Ministra foun foin eleito mos ulun moras oituan, mais ne'e ninia knar ne'e tenki rezolve.....husu boot atu povu TL la hetan bosok husi ulun boot sira.... tratamento hanesan povu kiak no simples sira mos bele hetan.....ema riku ne'e kalo riku duni...charter aviaun husi Singapura ba Malazia, etok a'at liu tan aviaun ne'e tenki para kalan ida iha Aeroporto Presidente Nicolau Lobato Comoro...ne'e katak selu loron rua nian... rumores dehan RL moras latun husi aviaun wanhira ulun boot guverno sira ba haruka tun atu kompleta ninia dokumentu, husu boot RL bele fila fali lais mai atu continua ninia kastigu.....Amen....mais balun dehan guverno Impede ne'e loos ga ?

4 comments

Robert Mendonca mengatakan...

Xanana : Guverno La Impede Rogerio
(Timor Post Edisaun No.060826Th.IV sesta,10 Agusto 2007)

Robert Mendonca mengatakan...

aduh koq uza tan osan Guverno nian sic...
Pengobatan Terpidana Rogerio Fretilin Memakai Uang Negara US$ 30.000 (Suara Timor Lorosae Edisaun No.438/Tinan XIV Sabado 11 Agusto 2007)

Robert Mendonca mengatakan...

se hakarak halakon Fretilin sala ona bai no...Fretilin ne'e ninia abut metin so ke ninia ema sira iha laran nemak arogansia

Robert Mendonca mengatakan...

Kazu Rogerio, Ministeriu Justica Sei Investiga Doutor Nain Tolu.
Rogerio La Moras, Guverno Sei Investiga HNGV.
Pengobatan Rogerio, Waspada Kasus Fujimori Bisa Terulang.
( Suara Timor Lorosae Edisaun No.441/Tinan XIV 16 Agusto 2007)
PM Xanana:Rogerio Husu Hela Fulan 3 iha Malaysia
( Suara Timor Lorosae Edisaun No.442/Tinan XIV 17 Agusto 2007)

Atu Hatene Loloos Kondisaun Saude Rogerio, Guverno Sei Investiga Doutor Espesialista Sira (Timor Post Edisaun No.060829Th.IV Kinta,16 Agusto 2007)